1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Właścicielem i zarazem głównym prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem witryny internetowej www.candelight.pl jest Edyta Mazurkiewicz prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem: 66-008 Świdnica ul. Długa 62, tel. kom. 784-008-119 , adres e-mail: candelight.naturalneswiece@gmail.com

B. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

C. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem: www.candelight.pl

D. Definicje .

DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający stworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, określający warunki umowy sprzedaży, sposób dostawy oraz płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

KONTO –indywidualny dostęp do sklepu internetowego opatrzony nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane osobowe klientów oraz informacje o złożonych nich zamówieniach złożonych w sklepie internetowym.

PRODUKT –rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym,

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.candelight.pl,

SPRZEDAWCA – Edyta Mazurkiewicz,

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego,

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem formularza zamówienia i poprzedzające umowę sprzedaży produktu pomiędzy sprzedawcą a klientem,

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

A. Usługami dostępnymi w sklepie internetowym są: Konto oraz Formularz Zamówienia. Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna dostępna po wypełnieniu formularza rejestracji, w którym niezbędne jest wskazanie następujących danych klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci nie będący konsumentami są zobowiązani do wskazania nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa jest dostępna na czas nieokreślony, klient może zrezygnować z niej w każdym czasie bez podania przyczyny. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna rozpoczynająca swój bieg w momencie dodania produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia poprzez wskazanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także danych dotyczących miejsca i sposobu dostawy oraz dokonanie płatności na wskazany przez sprzedawcę rachunek bankowy.

B. Klient ma obowiązek korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient ma obowiązek wprowadzania danych zgodnych z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

A. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę po uprzednim przesłaniu formularza zamówienia przez klienta. Od tej chwili klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia, przy czym cena produktu widoczna na stronie internetowej jest ceną brutto, i należy do niej doliczyć jedynie koszty dostawy, których wysokość jest zależna od gabarytów przesyłki, a także wybranego sposobu dostawy.

B. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania, a także przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

A. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży: Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, Bank: mBank, nr rachunku: 10 1140 2004 0000 3202 8071 1489 Szybkie płatności online

B. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

A. Dostawa produktu jest usługą odpłatną (wysokość cen jest zgodna z cennikiem wskazanym na stronie internetowej sklepu), dostępną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

C. Sprzedawca jest obowiązany do wysłania produktu w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że w opisie danego produktu podano inny termin. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie terminu dostawy z przyczyn powstałych bez jego winy, tj. z przyczyn leżących po stronie poczty bądź firmy kurierskiej. Powyższy 7 dniowy termin liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU ORAZ SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

A. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

B. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi produkt bez wad. W przypadku stwierdzenia wad przez klienta, może on złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: Edyta Mazurkiewicz Candelight, 66-008 Świdnica ul. Długa 62 bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: candelight.naturalneswiece@gmail.com . Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: powód reklamacji, rodzaj oraz datę wystąpienia wady, dokumentację fotograficzną, żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację.

C. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

D. W przypadku, gdy do ustosunkowania się sprzedawcy do złożonej reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres: Edyta Mazurkiewicz Candelight, 66-008 Świdnica, ul. Długa 62.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

A. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie na adres: Edyta Mazurkiewicz Candelight, 66-008 Świdnica, ul. Długa 62, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: candelight.naturalneswiece@gmail.com . Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w linku powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

B. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, po otrzymaniu zwróconego produktu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

C. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

D. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku: 1) towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

A. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

B. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

C. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

D. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

B. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

C. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.